Chuẩn đầu ra CTĐT ngành KHQL năm 2016

Quyết định số 101/QĐ-ĐHKH ngày 10/03/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành CĐR các CTĐT theo tinh thần Thông tư số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ GD&ĐT.

/uploads/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20C%C4%90R%202016.pdf