Thư mục: Tài liệu Bộ môn Khoa học quản lý

Giáo trình Bảo hiểm xã hội

Giáo trình Bảo hiểm xã hội

Kiểu file: pdf

Tác giả:

GT Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

GT Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

Kiểu file: pdf

Tác giả:

GT Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

GT Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

Kiểu file: pdf

Tác giả:

GT Tổ chức lao động

Giáo trình Tổ chức lao động

Kiểu file: pdf

Tác giả:

GT Tiền lương - Tiền công

Giáo trình Tiền lương - Tiền công

Kiểu file: pdf

Tác giả:

GT Quản trị văn phòng

Kiểu file: pdf

Tác giả:

Giáo trình Quản trị học cơ bản

Kiểu file: pdf

Tác giả: Biên tập bởi: Tiến Trương Chí