Bản mô tả CTĐT ngành KHQL Khóa 18

Bản mô tả CTĐT ngành KHQL Khóa 18

Bản mô tả CTĐT ngành KHQL Khóa 18

Chi tiết »
Quyết định ban hành và Bộ đề cương chi tiết ngành KHQL - Khóa 18

Quyết định ban hành và Bộ đề cương chi tiết ngành KHQL - Khóa 18

Quyết định ban hành và Bộ đề cương chi tiết ngành KHQL - Khóa 18

Chi tiết »
ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ – KHÓA 14 – ĐỢT 1

ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ – KHÓA 14 – ĐỢT 1

Đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra là một hoạt động thường niên của trường Đại học Khoa học nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã được xây dựng và công bố, lấy ý kiến của chuyên gia,

Chi tiết »
Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL-K18

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL-K18

Quyết định số 598a/QĐ-ĐHKH ngày 10/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL

Chi tiết »
Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18

Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18

Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18

Chi tiết »
Chuẩn đầu ra Khóa 18 ngành Khoa học quản lý

Chuẩn đầu ra Khóa 18 ngành Khoa học quản lý

Chuẩn đầu ra Khóa 18 ngành Khoa học quản lý

Chi tiết »
Đề cương chi tiết theo khung CTĐT khóa 17 ngành KHQL

Đề cương chi tiết theo khung CTĐT khóa 17 ngành KHQL

Đề cương chi tiết theo khung CTĐT khóa 17 ngành KHQL

Chi tiết »
Quyết định CTĐT ngành Khoa học quản lý Khóa 17

Quyết định CTĐT ngành Khoa học quản lý Khóa 17

Quyết định số 110/QĐ-ĐHKH ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học.   NGÀNH (MÃ NGÀNH) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU SĐT TRƯỞNG KHOA Luật (7380101) Luật VA, TO, N1 (D01) VA, SU, DI (C00) VA, TO, GD (C14) TO, GD, N1 (D84) 200 TS.

Chi tiết »
Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết ngành Khoa học quản lý Khóa 16

Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết ngành Khoa học quản lý Khóa 16

Quyết định CTĐT ngành Khoa học quản lý Khóa 16. Bộ đề cương chi tiết theo khung CTĐT khóa 16 ngành KHQL.

Chi tiết »
Chuẩn đầu ra CTĐT ngành KHQL năm 2016

Chuẩn đầu ra CTĐT ngành KHQL năm 2016

Quyết định số 101/QĐ-ĐHKH ngày 10/03/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành CĐR các CTĐT theo tinh thần Thông tư số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết »