Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết ngành Khoa học quản lý Khóa 14

Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết ngành Khoa học quản lý Khóa 14

Quyết định ban hành khung CTĐT ngành Khoa học quản lý ngày 09/11/2015 Bộ đề cương chi tiết theo khung CTĐT ngành Khoa học quản lý ngày 09/11/2015

Chi tiết »