Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết ngành Khoa học quản lý Khóa 16

Quyết định số 408/QĐ-ĐHKH ngày 16/05/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học.

/uploads/files/Q%C4%90%20CT%C4%90T%20K16-2018%20%2830-35%29.pdf

Bộ đề cương chi tiết theo khung CTĐT khóa 16 ngành KHQL.

/uploads/files/%C4%90C%202018.rar