CHƯƠNG 2-SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC

CHƯƠNG 2-SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC

Chương này cung cấp cho người học nắm vững những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của xã hội học và phản ánh nhu cầu nhận thức, như cầu của thực tiễn dẫn đến sự ra đời của xã hội học. Những đóng góp của các nhà xã hội học kinh điển về đối tượng, quan điểm và phương pháp nghiên cứu xã hội học để xã hội học trở thành một ngành khoa học độc lập trong các ngành khoa học xã hội khác.

Chi tiết »
Học phần Quản lý hành vi trong tổ chức

Học phần Quản lý hành vi trong tổ chức

Yêu cầu đối với hoạt động tự học của sinh viên

Chi tiết »
PPĐTXHH-CHƯƠNG 1-Vấn đề về phương pháp điều tra xã hội học

PPĐTXHH-CHƯƠNG 1-Vấn đề về phương pháp điều tra xã hội học

Chương khái quát về các loại hình nghiên cứu và hệ khái niệm trong điều tra xã hội học

Chi tiết »
Chương 1: ĐỐI TƯỢNG - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC

Chương 1: ĐỐI TƯỢNG - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC

Giúp sinh viên phân biệt được khái niệm xã hội, xã hội học. - Phân tích được đối tượng nghiên cứu của xã hội học. - Phân tích được mối quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác. - Trình bày được cơ cấu xã hội học, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

Chi tiết »