CHƯƠNG 2-SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC

 

Sinh  viên làm bài tập trắc nghiệm tại đây và nộp bài trong ngày 15/3