Chương 1: ĐỐI TƯỢNG - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC

 

Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm tại đây