Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL-K18

Quyết định số 598a/QĐ-ĐHKH ngày 10/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL Khóa 18

 

/uploads/files/4.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20CT%C4%90T%20K18.pdf