Quyết định ban hành và Bộ đề cương chi tiết ngành KHQL - Khóa 18

Quyết định số 800a/QĐ-ĐHKH ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng trường ĐHKH về việc ban hành bộ đề cương chi tiết ngành KHQL

/uploads/files/Q%26%23272%3B%20ban%20h%E0nh%20b%26%237897%3B%20%26%23272%3BCCT%20-%20KHQL%20k18.pdf

Bộ Đề cương chi tiết kèm theo Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết theo CTĐT ngành KHQL Khóa 18

/uploads/files/%C4%90C%202020.rar