Quyết định CTĐT ngành Khoa học quản lý Khóa 17

Quyết định số 110/QĐ-ĐHKH ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học.

 

/uploads/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20CT%C4%90T%20K17-2019.pdf