Quản lý nhà nước đối với DNNN

Tài liệu tham khảo: Quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp nhà nước/uploads/files/QLNN%20voi%20DNNN.pdf