DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA BỘ MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2019-2020