Giờ học "Phương pháp luận sử học" tại bảo tàng Quân khu 1 của sinh viên Lịch sử K18