THỰC TẾ CHUYÊN MÔN I KHÓA K19 NGÀNH KHQL TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Sinh viên năm nhất Khóa 19 ngành Khoa học quản lý Trường Đại học Khoa học đã tiến hành đợt thực tế chuyên môn 1 (từ 13/6/2022-8/7/2022) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.
Học phần Thực tế chuyên môn 1 giúp sinh viên ngành Khoa học quản lý năm thứ nhất có điều kiện hội nhập môi trường làm việc của cơ quan, tổ chức; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để nhận diện mô hình cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó hoạt động thực tế sẽ tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp; nghiệp vụ văn phòng,  kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý…; bước đầu thực hành các phương pháp nghiên cứu khoa học.