Album: Chào mừng Tân Sinh viên K16 - Khoa Luật và Quản lý xã hội

Trưởng khoa Lê Thị Ngân và Phó Trưởng khoa Lưu Bình Dương

Trưởng khoa Lê Thị Ngân và Phó Trưởng khoa Lưu Bình Dương

Trưởng khoa Lê Thị Ngân

Trưởng khoa Lê Thị Ngân

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16

Các hoạt động Chào mừng Tân sinh viên K16