Album: Lễ trao bằng Thạc sĩ Lịch sử năm 2020

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Trao bằng ThS

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ