Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những ngành đào tạo thế mạnh của Nhà trường

Thực hiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học, ngày 12/12/2020 Học viên lớp Cao học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam K13A1+2 vinh dự đón giảng viên cao cấp PGS.TS Nguyễn Văn Giang - Chuyên gia đầu ngành về Đảng và Xây dựng Đảng) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về giảng dạy chuyên đề “Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam”.Một chuyên đề bổ ích, gắn lý luận với những vấn đề thực tiễn trong Đảng và xây dựng Đảng hiện nay.

Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những ngành đào tạo thế mạnh của Nhà trường. Chương trình học tập chú trọng lý luận gắn với thực tiễn với nhiều chuyên đề mang tính vận dụng cao, có ý nghĩa quan trọng đối với học viên trong công việc cũng như trong cuộc sống...