Thực tế môn học ngành Khoa học quản lý

Học đi đôi với hành, gắn lý thuyết với thực tế là phương châm đào tạo của ngành Khoa học quản lý nói riêng và trường Đại học Khoa học nói chung. chính vì vậy, trong chương trình đào tạo của ngành Khoa học quản lý ngoài việc dành thời lượng cho các học phần thực tế chuyên môn 1, 2 và thực tập tốt nghiệp, mỗi một học phần nhất là những học phần chuyên ngành sinh viên đều được tham quan tiếp cận với thực tiễn tại các đơn vị, tổ chức.

Qua những chuyến tham quan thực tế, sinh viên được củng cố kiến thức đồng thời tích lũy thêm nhiều kỹ năng cho bản thân.

Đây là một trong những phương pháp giảng dạy cần được tăng cường và phát huy trong các nhà trường.