V/v khám sức khỏe, làm thẻ sinh viên K18 hệ chính quy.