NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2020-2025