V/v thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy