V/v tiếp tục thực hiện các biện pháo phòng, chống dịch bệnh COVID-19